English

Gweithiwch gyda ni

A yw'r goronafirws wedi effeithio arnoch chi, llai o oriau, diswyddo ac ati?

Rydym yn recriwtio gweithwyr cymorth brwdfrydig a llawn cymhelliant yn Ynys Môn.

Cyflog: £ 8.272
Cysgu i mewn: £69.76

Pecyn: Gwyliau blynyddol hael, cynllun pensiwn, amser dwbl wrth weithio ar ŵyl banc, hawl i salwch ar ôl blwyddyn gyntaf eich cyflogaeth, tâl llawn yn ystod eich hyfforddiant a chefnogaeth i gyflawni QCF.

Rydym yn sefydliad elusennol sy'n darparu ystod o wasanaethau i ddiwallu anghenion oedolion ag anabledd dysgu yn Ynys Môn. Ar hyn o bryd rydym yn darparu gwasanaethau mewn 7 prosiect byw â chymorth ar Ynys Môn.
Fel gweithiwr cymorth byddwch yn ymuno â'r sefydliad a thîm o staff ymroddedig sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo annibyniaeth, urddas a gwella a chyfoethogi bywydau'r holl ddefnyddwyr gwasanaeth yr ydym yn eu cefnogi.

Beth yr ydym yn ei ddisgwyl gennych:

· Cynorthwyo, cefnogi a galluogi y defnyddwyr gwasanaeth i fyw mewn ffordd bwrpasol, urddasol a hapus, wrth fyw eu bywydau i'w llawn botensial yn eu cartref eu hunain a chyrraedd eu dyheadau.
· Agwedd hyblyg tuag at waith a'r parodrwydd a'r gallu i weithio boreau, gyda'r nos, cysgu i mewn a'r penwythnos ar sail rota dreigl.
· Mae gyrrwr yn hanfodol
· Mae'r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng Cymraeg, neu'r ymrwymiad i ddysgu yn ofyniad hanfodol ar gyfer y swydd.
· Ymrwymo i hyfforddi a gweithio tuag at QCF mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
· Mae'n ddymunol y bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o weithio gydag oedolion ag anabledd dysgu a phrofiad o ddarparu cefnogaeth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Oherwydd natur y gwaith yma, mae'n ofynnol yn ôl y ddeddfwriaeth i ni gael datgeliad gan y gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer pob ymgeisydd llwyddiannus.

I YMGEISIO: Dadlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais ganlynol: -

https://www.dropbox.com/s/i1rnyt16rgyxr7r/Application%20for%20Employment%20-%20AP2%28H%29.docx?dl=0&fbclid=IwAR3ZKwmJ_Py_-cUS3T93uNwjpVpuW4PJg4pI628NxzNaJNv1FzvJyu_NvPs

Gellir dychwelyd ffurflenni cais i tracy.tyddynmon@btconnect.com neu info@tyddynmon.co.uk. Gellir defnyddio'r cyfeiriad e-bost hwn hefyd ar gyfer unrhyw cwestiynau.

Mae Tyddyn Môn yn elusen sydd wedi bod yn cefnogi oedolion ag anableddau dysgu ar Ynys Môn am dros 30 mlynedd. Ein cenhadaeth yw i darparu'r gefnogaeth, gofal ac arweiniad orau bosibl i'r bobl yr ydym yn eu cefnogi fel y gallant byw bywydau hapus, llawn ac annibynnol.

Ffôn

01248 410580

Ebost

info@tyddynmon.co.uk

Facebook

tyddynmon

Twitter

tyddynmon