English

Gweithiwch gyda ni

Gweithiwr Cymorth (Tecstiliau)


Swydd Ddisgrifiad:

Bydd y Gweithiwr Cymorth (Tecstiliau) yn gyrru ar amrywiol ffyrdd ar hyd a lled Ynys Môn yn casglu tecstiliau wedi’u defnyddio ac eitemau eraill o amrywiol leoliadau, gan eu danfon yn ôl i’n warws, a chynorthwyo gyda’r gwaith didoli. Bydd deilydd y swydd hefyd yn Cefnogi Oedolion gydag anableddau dysgu er mwyn casglu tecstiliau ar y fan, llwytho a didoli tecstiliau a darparu cefnogaeth gyffredinol yn fferm Tyddyn Môn ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau. Bydd gofyn i’n gyrrwyr lwytho a dadlwytho drwy gydol y dydd, a bydd hyn yn gofyn am lawer iawn o waith corfforol.

Dyletswyddau'r Swydd:

 • Darparu cefnogaeth i unigolion gydag anableddau dysgu ar gyfer gweithgareddau sy’n gysylltiedig gyda gwaith a gweithgareddau yn y gymuned tra’n cadw at asesiadau risg.
 • Casglu tecstiliau ac eitemau eraill o amrywiol leoliadau ar Ynys Môn.
 • Gyrru cerbydau mawr gan gynnwys fan a bws mini.
 • Gwneud yn siŵr bod pob cerbyd yn rhedeg yn iawn yn ddyddiol cyn eu defnyddio, ychwanegu hylifau os oes angen a chofnodi ar y daflen archwilio ddyddiol. Cadw’r cerbydau yn lân ac yn daclus y tu mewn a’u golchi yn ôl y gofyn.
 • Adrodd am unrhyw ddigwyddiadau, difrod, pryderon neu broblemau gyda phob cerbyd.
 • Cofnodi’r holl filltiroedd yn ôl y galw.
 • Gwirio a phwyso cynnyrch a deunyddiau sydd heb eu didoli.
 • Llwytho, dadlwytho a symud deunyddiau megis dillad, carpiau, paledi, bocsys cardfwrdd, bwndeli, a.y.y.b. yn ôl yr angen a gadael pob eitem mewn cyflwr diogel.
 • Sicrhau bod yr holl nwyddau sy’n cael eu derbyn a’u dosbarthu yn cael eu pwyso’n fanwl gywir a’u cofnodi ac nad ydynt wedi cael eu difrodi.
 • Llwytho a dadlwytho unrhyw ddeunyddiau sydd heb eu didoli a’u symud o gwmpas mewn gwahanol ardaloedd gwaith.
 • Symud offer megis biniau, berfâu, cewyll, bocsys a deunyddiau megis dillad, bagiau a.y.y.b.
 • Gwneud gwaith llaw ynghyd ag eraill ar dasgau amrywiol megis llwytho, dadlwytho, didoli, stacio a.y.y.b.
 • Gwirio a phwyso cynnyrch a deunyddiau sydd heb eu didoli.
 • Cynorthwyo gyda gweithgareddau gwaredu gwastraff ac ailgylchu.
 • Gweithio gyda gweithwyr eraill, rheolwyr a chontractwyr yn ôl yr angen.
 • Pan nad yw’r gwasanaeth tecstiliau’n brysur, bydd tasgau ychwanegol ar y fferm yn cael eu gosod. I
 • Cynorthwyo gyda gyrru pobl sy’n derbyn cymorth i’w cartref ac oddi yno.

Dim ond rhoi syniad o’r prif dasgau y bydd gofyn ymgymryd â hwy mae’r tasgau allweddol a restrir uchod. Nid rhestr gyflawn o ddyletswyddau a chyfrifoldebau mohoni ac mae’n bosib y bydd yn cael ei diwygio i gyd-fynd gydag amgylchiadau sy’n newid. Bydd unrhyw newidiadau yn cael eu gwneud yn dilyn trafodaeth gyda deilydd y swydd.

Manyleb person:

Profiad

 • Mae trwydded yrru lawn, lân y DU yn hanfodol. Bydd y rôl hon yn golygu gyrru cerbydau mawr yn rheolaidd gan gynnwys fan a bws mini.
 • Mae’n rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn gymwys i weithio yn y Deyrnas Gyfunol.
 • Mae’n rhaid i chi fod yn 21+ oherwydd cyfyngiadau yswiriant.
 • Byddai’n ddymunol i’r person fod â dosbarth D1 ar eu trwydded yrru. Os nad oes gan y person llwyddiannus ddosbarth D1, yna bydd y cwmni yn talu am yr hyfforddiant er mwyn sicrhau’r dosbarth hwn.
 • Mae’r gallu i gyfathrebu’n rhugl drwy gyfrwng y Gymraeg yn hynod ddymunol.
 • Mae’n rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn gefnogol o ethos/egwyddorion sylfaenol Tyddyn Môn.
 • Byddai’n ddymunol pe bai gan y person brofiad o gefnogi pobl sydd ag anabledd dysgu.

Mae’r swydd yn ddarostyngedig i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr (Gorchymyn Eithriadau) 1975 ac o'r herwydd bydd angen cyflwyno Datgeliad ehangach i’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (CRB gynt) er mwyn gwirio am unrhyw ddedfrydau troseddol blaenorol.

Prif delerau cyflogaeth:

 • Bydd y cyflog yn £11.44 fesul awr.
 • Mae oriau contractiol ar gael rhwng 14 a 21 o oriau fesul wythnos.
 • Mae cyfraniad o 3% ar gael i bensiwn rhanddeiliad.
 • Mae’r penodiad yn ddibynnol ar gyfnod adolygu chwe mis, a allai gael ei ymestyn.

I wneud cais anfonwch eich CV at Michelle Owen chelle.tyddynmon@btconnect.com neu ffoniwch 01248 410580 est. 3 am ffurflen gais neu os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Ffôn

01248 410580

Ebost

info@tyddynmon.co.uk

Facebook

tyddynmon

Twitter

tyddynmon