English

Gweithiwch gyda ni

A yw'r goronafirws wedi effeithio arnoch chi, llai o oriau, diswyddo ac ati?

Rydym yn recriwtio gweithwyr cymorth brwdfrydig a llawn cymhelliant yn Ynys Môn.

Cyflog: £ 9.50
Cysgu i mewn: £71.28

Pecyn: Gwyliau blynyddol hael, cynllun pensiwn, amser dwbl wrth weithio ar ŵyl banc, hawl i salwch ar ôl blwyddyn gyntaf eich cyflogaeth, tâl llawn yn ystod eich hyfforddiant a chefnogaeth i gyflawni QCF.

Rydym yn sefydliad elusennol sy'n darparu ystod o wasanaethau i ddiwallu anghenion oedolion ag anabledd dysgu yn Ynys Môn. Ar hyn o bryd rydym yn darparu gwasanaethau mewn 7 prosiect byw â chymorth ar Ynys Môn.
Fel gweithiwr cymorth byddwch yn ymuno â'r sefydliad a thîm o staff ymroddedig sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo annibyniaeth, urddas a gwella a chyfoethogi bywydau'r holl ddefnyddwyr gwasanaeth yr ydym yn eu cefnogi.

Beth yr ydym yn ei ddisgwyl gennych:

· Cynorthwyo, cefnogi a galluogi y defnyddwyr gwasanaeth i fyw mewn ffordd bwrpasol, urddasol a hapus, wrth fyw eu bywydau i'w llawn botensial yn eu cartref eu hunain a chyrraedd eu dyheadau.
· Agwedd hyblyg tuag at waith a'r parodrwydd a'r gallu i weithio boreau, gyda'r nos, cysgu i mewn a'r penwythnos ar sail rota dreigl.
· Mae gyrrwr yn hanfodol
· Mae'r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng Cymraeg, neu'r ymrwymiad i ddysgu yn ofyniad hanfodol ar gyfer y swydd.
· Ymrwymo i hyfforddi a gweithio tuag at QCF mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
· Mae'n ddymunol y bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o weithio gydag oedolion ag anabledd dysgu a phrofiad o ddarparu cefnogaeth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Oherwydd natur y gwaith yma, mae'n ofynnol yn ôl y ddeddfwriaeth i ni gael datgeliad gan y gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer pob ymgeisydd llwyddiannus.

I YMGEISIO: Dadlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais ganlynol: -

https://www.dropbox.com/s/i1rnyt16rgyxr7r/Application%20for%20Employment%20-%20AP2%28H%29.docx?dl=0&fbclid=IwAR3ZKwmJ_Py_-cUS3T93uNwjpVpuW4PJg4pI628NxzNaJNv1FzvJyu_NvPs

Gellir dychwelyd ffurflenni cais i tracy.tyddynmon@btconnect.com neu info@tyddynmon.co.uk. Gellir defnyddio'r cyfeiriad e-bost hwn hefyd ar gyfer unrhyw cwestiynau.

Ffôn

01248 410580

Ebost

info@tyddynmon.co.uk

Facebook

tyddynmon

Twitter

tyddynmon