English

Gweithiwch gyda ni

Rydym bob amser yn chwilio am bobl angerddol a brwdfrydig i weithio gyda ni yn ein canolfan hyfforddi ac yn ein 7 tŷ gyda chymorth. Am y cyfleoedd diweddaraf i ymuno â'n tîm, gweler ein swyddi gwag cyfredol isod.

Mae ein gwirfoddolwyr yn gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl ag anabledd dysgu. Trwy neilltuo eu hamser, egni a gwybodaeth maent yn dod â brwdfrydedd ac ymroddiad sy'n helpu i newid bywydau'r bobl yr ydym yn eu cefnogi yn dyddiol.

Ni waeth faint o amser sydd gennych i’w sbario, mae gennym rywbeth i bawb ar ein canolfan hyfforddi a fferm 35 erw.

Ehangu eich sgiliau, ennill profiad gwerthfawr, gweithio gyda thîm gwych a helpu i wneud gwahaniaeth.

Mae'r cyfleoedd yn cynnwys: Gwaith caffi, Celf a Chrefft, Cynnal a Chadw Tiroedd, Crochenwaith, Coginio, Garddio, Gwaith Digwyddiadau, Gofal Anifeiliaid, Ffotograffiaeth, Codi Arian, Marchnata, Ailgylchu Tecstilau, Twristiaeth a Lletygarwch.

Mae gennym gyfleoedd rheolaidd neu untro ar gael.

Ymunwch â ni! Lawrlwythwch ffurflen gais yma.

Rydym yn ddarparwr gofal cartref sy’n cefnogi oedolion ag anableddau dysgu ar Ynys Môn. Rydym yn darparu cymorth mewn 7 prosiect byw â chymorth yn y gymuned ar draws Ynys Môn, 3 yn ardal Porthaethwy a 4 yng Nghaergybi a’r ardal gyfagos. Bydd deiliad y swydd yn ymuno â thim o weithwyr cymorth benodol a bydd yn seiledig mewn un o’n brosiectau mewn ardal Caergybi. Fel gweithiwr cefnogi byddwch yn dangos cynhesrwydd a chefnogaeth gan helpu i hyrwyddo annibyniaeth ac urddas a gwella’n gadarnhaol ar fywydau unigolion yn ein prosiectau byw. Rôl ein gweithwyr cefnogi yw i cynorhwyo a galluogi yr defnyddyw gwasanaeth yr ydym yn cefnogi, er mwyn sicrhau y gallant fwynhau ffordd o fyw urddasol, hapus a pwrpasol, tra’n byw eu bywydau i’w llawn botensial ac yn cyrraedd eu dyheadau.

Nid ydym yn recriwtio ar hyn o bryd

Ffôn

01248 410580

Ebost

info@tyddynmon.co.uk

Facebook

tyddynmon

Twitter

tyddynmon