English

Gweithiwch gyda ni

Rydym bob amser yn chwilio am bobl angerddol a brwdfrydig i weithio gyda ni yn ein canolfan hyfforddi ac yn ein 7 tŷ gyda chymorth. Am y cyfleoedd diweddaraf i ymuno â'n tîm, gweler ein swyddi gwag cyfredol isod.

Mae ein gwirfoddolwyr yn gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl ag anabledd dysgu. Trwy neilltuo eu hamser, egni a gwybodaeth maent yn dod â brwdfrydedd ac ymroddiad sy'n helpu i newid bywydau'r bobl yr ydym yn eu cefnogi yn dyddiol.

Ni waeth faint o amser sydd gennych i’w sbario, mae gennym rywbeth i bawb ar ein canolfan hyfforddi a fferm 35 erw.

Ehangu eich sgiliau, ennill profiad gwerthfawr, gweithio gyda thîm gwych a helpu i wneud gwahaniaeth.

Mae'r cyfleoedd yn cynnwys: Gwaith caffi, Celf a Chrefft, Cynnal a Chadw Tiroedd, Crochenwaith, Coginio, Garddio, Gwaith Digwyddiadau, Gofal Anifeiliaid, Ffotograffiaeth, Codi Arian, Marchnata, Ailgylchu Tecstilau, Twristiaeth a Lletygarwch.

Mae gennym gyfleoedd rheolaidd neu untro ar gael.

Ymunwch â ni! Lawrlwythwch ffurflen gais yma.

Rydym yn ddarparwr gofal cartref sy’n cefnogi oedolion ag anableddau dysgu ar Ynys Môn. Rydym yn darparu cymorth mewn 7 prosiect byw â chymorth yn y gymuned ar draws Ynys Môn, 3 yn ardal Porthaethwy a 4 yng Nghaergybi a’r ardal gyfagos. Bydd deiliad y swydd yn ymuno â thim o weithwyr cymorth benodol a bydd yn seiledig mewn un o’n brosiectau mewn ardal Caergybi. Fel gweithiwr cefnogi byddwch yn dangos cynhesrwydd a chefnogaeth gan helpu i hyrwyddo annibyniaeth ac urddas a gwella’n gadarnhaol ar fywydau unigolion yn ein prosiectau byw. Rôl ein gweithwyr cefnogi yw i cynorhwyo a galluogi yr defnyddyw gwasanaeth yr ydym yn cefnogi, er mwyn sicrhau y gallant fwynhau ffordd o fyw urddasol, hapus a pwrpasol, tra’n byw eu bywydau i’w llawn botensial ac yn cyrraedd eu dyheadau.

Recriwtio ar hyn o bryd!

Gweithiwr Cymorth (Ardal Caergybi)


Fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn:


· Gweithredu fel gweithiwr cymorth i nifer o ddefnyddwyr gwasanaeth, gan darparu cyfeillgarwch a chefnogi eu hanghenion.

· Cefnogi’r defnyddwyr gwasanaeth i gyrraedd eu canlyniadau targed.

· Cymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol o fewn ac yn allanol i’r prosiect byw â chymorth.

· Pan fo angen, fynd gyda defnyddwyr gwasanaeth i apwyntiadau allanol.

· Cefnogi’r defnyddwyr gwasanaeth i gynnal a datblygu perthnasau teuluol a ffrindau.

· Prydlesu gydag asiantaethau proffesiynol

· Mynychu hyfforddiant yn ôl y gofyn


Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, sy'n gallu gweithio ar cymhelliant eu hunain ac mewn tîm.
Rhaid i'r unigolyn fod yn hyblyg gyda sifftiau gweithio yn ôl rota gan gynnwys cysgu i mewn, nos ac ar benwythnosau.
Mae trwydded llawn yn hanfodol.
Mae siaradwr Cymraeg yn ddymunol.

£7.83 yr awr
£62.63 gyfradd cysgu i mewn
30 awr yr wythnos
Gwyliau blynyddol hael
Tal salwch galwediagaethol a cynllyn pensiwn.

Gall ffurflenni cais gael ei lwytho o: https://www.dropbox.com/s/w0rhr45hnbsn9ty/Application%20form%20for%20employment.docx?dl=0 neu drwy yrru e-bost i info@tyddynmon.co.uk

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Tracy Davies neu Rhian Winters ar 01248 410580

Bydd cais am DBS yn cael eu gwneud.

Dyddiad cau: 31/08/18

Ffôn

01248 410580

Ebost

info@tyddynmon.co.uk

Facebook

tyddynmon

Twitter

tyddynmon